Το ΠΜΣ ΔΕΣ διαρκεί τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Το χρονοπρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες των στελεχών. Ανάγκες για εργασία, ανάπαυση αλλά και ενεργό συμμετοχή στη ταχύρρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Στα πλαίσια αυτά, τα μαθήματα γίνονται κατά κανόνα ανά δύο βδομάδες, Παρασκευή 17:00-21:00 και Σάββατο 10:00-16:00.

 

Τα προπαρασκευαστικά-προαιρετικά μαθήματα διδάσκονται το Σεπτέμβριο κάθε Παρασκευή και Σάββατο, τις ίδιες ώρες.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα, από αγγλική κυρίως βιβλιογραφία και είναι διάρκειας 30 ωρών, πλην των προκαταρκτικών μαθημάτων που είναι 10 ώρες το καθένα και των μαθημάτων επιλογής που είναι 20 ώρες.

Θερινός Κύκλος Μαθημάτων

Εκτός από τις τέσσερις περίπου ημέρες το μήνα (από Οκτώβριο έως Ιούνιο) στις αρχές του Ιουλίου διεξάγεται εκτός Αθηνών ο Θερινός Κύκλος Μαθημάτων με δύο μαθήματα επιλογής (8 ημέρες Χ 5 = 40Ω)

Ολοκλήρωση Σπουδών

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του (και τη συγγραφή-υποβολή της διπλωματικής του εργασίας) εντός του τυπικά προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (4 εξάμηνα) και πάντως όχι αργότερα από τον χρόνο που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Ειδική εξαίρεση για την παράταση του τυπικά ανώτατου αυτού χρονικού ορίου μπορεί να γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή μόνο για σοβαρούς λόγους.

Αναστολή Φοίτησης

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι 12 μήνες με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. (Νόμος 3685, άρθρο 6Δ)