Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχοντται στα 8.800 ευρώ ή 2.200 ευρώ ανά εξάμηνο και προκαταβάλλονται σε ειδικό Λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το πρόγραμμα παρέχει υποτροφίες όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του. Δεν δικαιούνται υποτροφία όσοι ήδη λαμβάνουν από άλλη πηγή για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.