Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Αίτηση που χορηγείται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ηλεκτρονικά.
  • Αντίγραφο πτυχίου (Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου).
  • Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών.
  • Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει).
  • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
  • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)(Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.).
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
  • Αποδεικτικά πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας που να καλύπτουν περίοδο τριών τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (βεβαιώσεις εργοδοτών). Υποψήφιος ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση, μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική εμπειρία να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου.
  • Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες.

Η αίτηση και οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διατίθενται από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο της αίτησης από τον σύνδεσμο παρακάτω. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά με αποστολή στη διεύθυνση emba@unipi.gr. Δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί το ΠΜΣ.

Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ελέγχει τα απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος και ετοιμάζει για κάθε υποψήφιο αριθμημένο και πρωτοκολλημένο φάκελο που προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ).