Κάθε έτος και για κάθε σειρά του ΠΜΣ ΔΕ.Σ. η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) προτείνει και η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εγκρίνει τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) που την αποτελούν μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος που διδάσκουν στο Πρόγραμμα.

Αξιολόγηση 3 Φάσεων

1. Τυπικός Έλεγχος Δικαιολογητικών


Από το φάκελο κάθε υποψηφίου ελέγχονται όλα τα δικαιολογητικά – έγγραφα. Αν δεν υπάρχει έστω και ένα από τα απαιτούμενα ή αν ένα από αυτά δεν είναι επαρκές ή έγκυρο, αφού ειδοποιηθεί ο υποψήφιος η αίτηση απορρίπτεται

2. Προκριματική Αξιολόγηση


Κάθε αίτηση βαθμολογείται από την ΕΑΥ με άριστα το 100 σε μία σειρά κριτηρίων τα οποία σταθμίζονται με συντελεστή βαρύτητας. Τα κριτήρια αυτά με τους αντίστοιχους συντελεστές είναι τα ακόλουθα:

1 Βαθμός πρώτου πτυχίου με συντελεστή 3
2 Πεδίο επιστημών* με συντελεστή 1
3 Άλλο πτυχίο με συντελεστή 1
4 Μεταπτυχιακός τίτλος με συντελεστή 1
5 Επαγγελματική εμπειρία** μετά τη λήψη 1ου πτυχίου μετρημένη σε έτη με συντελεστή 3
6 Συστατικές επιστολές με συντελεστή 1

* Ειδικότερα για το πεδίο επιστημών

Διοικητικές – Οικονομικές                    10 βαθμοί

Θετικές                                                       7 βαθμοί

Όλες οι άλλες                                             5 βαθμοί

** Ειδικότερα για την επαγγελματική εμπειρία

3-5 έτη                                                                  8 βαθμοί

5-8 έτη                                                                  9 βαθμοί

8 και άνω                                                          10 βαθμοί

Το σύνολο μορίων από τη δεύτερη φάση αξιολόγησης είναι 100 με συντελεστή βαρύτητας στην τελική βαθμολογία ίσο προς 60%.

3. Προσωπική Συνέντευξη


Από τη δεύτερη φάση προκύπτει ένας κατάλογος όπου όλοι οι υποψήφιοι βαθμολογούνται, καλούνται δε στη συνέχεια σε υποχρεωτική συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς ΕΑΥ.

Από τη συνδυασμένη βαθμολογία της δεύτερης και τρίτης φάσης αξιολόγησης η ΕΑΥ καταρτίζει κατάλογο με τους πρώτους 60 επικρατέστερους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα και στη συνέχεια έναν άλλο κατάλογο επιλαχόντων που ακολουθούν βαθμολογικά.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται προφορικώς και γραπτώς από την Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, με fax ή με email εντός 5 εργάσιμων ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Όσοι αποδέχονται, υποχρεούνται εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος να καταβάλλουν το ποσό των € 1.000, το οποίο συμψηφίζεται στα συνολικά τέλη φοίτησης του 1ου εξαμήνου (Κανονισμός Λειτουργίας 2006, τροποποιημένος).

Μη Απάντηση & Μη Καταβολή Ποσού

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μετά την παραπάνω προθεσμία και η μη καταβολή του ως άνω ποσού της προκαταβολής ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής

Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στην σειρά αξιολόγησης, από τον σχετικό κατάλογο επιλαχόντων.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. (Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Αποδοχή & Μη Εγγραφή

Ο φοιτητής ο οποίος αρχικά αποδέχεται την προσφορά της θέσης στο πρόγραμμα και τελικώς δεν εγγράφεται, για αντικειμενικούς ή προσωπικούς λόγους, δεν δικαιούται την επιστροφή του τέλους προεγγραφής

Όλα τα στοιχεία αξιολόγησης σημειώνονται στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης υποψηφίου για το ΠΜΣ.ΔΕ.Σ. που συνοδεύει το φάκελο του υποψηφίου και παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας για πέντε χρόνια αν ο υποψήφιος δεν επιλεγεί τελικά.