ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ):
Όνομα:
Όνομα Πατέρα:
Τόπος Και Έτος Γεννήσης:
Εθνικότητα:
Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:
Οικογενειακή Κατάσταση:
Διεύθυνση για Αλληλογραφία ή Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:
Αριθμός Τηλεφώνου:
Email:


Παρακαλούμε να αναγράψετε την πηγή από την οποία αναμένετε οικονομική ενίσχυση γι’ αυτές τις σπουδές σας (κρατική ή άλλη υποτροφία, ιδιωτική κλπ.)

Παρακαλούμε να αναγράψετε την πηγή από την οποία πληροφορηθήκατε για το πρόγραμμα αυτό

Για ποιο ακαδημαϊκό έτος ενδιαφέρεστε να αρχίσετε αυτό το πρόγραμμα;

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική Γλώσσα. Αυτό ΠΡΕΠΕΙ να αποδεικνύεται με τα αποτελέσματα κάποιας από τις αναγνωρισμένες δοκιμασίες για τη γνώση της γλώσσας.

Τίτλος τεστ ή πτυχίου: Score: Ημ/νία απόκτησης:
Τίτλος τεστ ή πτυχίου: Score: Ημ/νία απόκτησης:
Αν αναμένεται αποτελέσματα τεστ, σημειώστε την προβλεπόμενη ημερομηνία αποτελεσμάτων:


ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Να αναφερθούν παρακάτω οι τίτλοι σπουδών, ο βαθμός αποφοίτησης, το Πανεπιστήμιο, ο χρόνος φοίτησης, τα βασικά αντικείμενα σπουδών και τα δευτερεύοντα αντικείμενα. Επίσημα έγγραφα των τίτλων σπουδών με τη βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ή αν δεν έχουν αποκτηθεί ακόμη να σημειωθεί αυτό και να σταλούν πριν από την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων.

Τίτλος Σπουδών Βαθμός ή Κατηγορία Πανεπιστήμιο ή άλλο Ίδρυμα Διάρκεια Φοίτησης (από/έως) Βασικά Αντικείμενα Δευτερεύοντα Αντικείμενα


Αν αναμένεται να καταστείτε πτυχιούχος περιόδου Σεπτεμβρίου να υποβάλλετε το μέσο όρο του συνόλου των μαθημάτων σας, στα οποία έχετε επιτύχει μέχρι σήμερα.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων των τίτλων που απονεμήθηκαν στον υποψήφιο πρέπει να συνοδεύουν αυτή την αίτηση ή να προσκομισθούν πριν από την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφίων. Να αναφερθούν, στο χώρο που ακολουθεί, οι τίτλοι που απονεμήθηκαν, ειδικά μετά τις εξετάσεις, χωρίς να αποκλείονται και οι άλλοι τίτλοι.

Επαγγελματικός Τίτλος Ίδρυμα ή Οργανισμός Ημερομηνία Απόκτησης


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Συμπληρώνεται ανεξάρτητα από το αν η αίτηση θα συνοδεύεται από στοιχεία του Βιογραφικού του υποψηφίου ή όχι.


Παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες και την επαγγελματική εμπειρία σας (αν είναι απαραίτητο και σε ξεχωριστό φύλλο ή στο χώρο που δίδεται στο τέλος του εντύπου)

Θέση Φύση Εργασίας Εργοδότης Χρόνος Απασχόλησης


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ίδρυμα Μεταπτυχιακό


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ονοματεπώνυμο, θέση και διεύθυνση δύο πανεπιστημιακών ή και ενός εργοδότη (αν υπάρχει ή υπήρξε εργοδότης). Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο και να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστώντες, στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος, πριν την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφίων.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1
Θέση
Διεύθυνση
Τηλέφωνο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 2
Θέση
Διεύθυνση
Τηλέφωνο


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 3
Θέση
Διεύθυνση
Τηλέφωνο


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άλλες Γλώσσες πλην της Αγγλικής Γλώσσας

Γλώσσα Επίπεδο Γνώσης Πιστοποιητικό

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέρος για να συμπληρώσουν τις προηγούμενες απαντήσεις τους ή να αναφέρουν περισσότερες, σχετικά με την αίτησή τους, πληροφορίες.

Αυτή την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν τίτλοι σπουδών, επαγγελματικοί τίτλοι, αποτελέσματα εξετάσεων, τίτλοι σπουδών για την ξένη γλώσσα και οι κλειστές συστατικές επιστολές (όταν δεν αποστέλλονται ξεχωριστά από τους συνιστώντες).

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.