Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.ΔΕ.Σ. αποφασίζει και η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) εγκρίνει το χρόνο δημοσίευσης στον Τύπο σχετικής ανακοινώσεως προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους που προσδιορίζει:

  • Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ.ΔΕ.Σ.

  • Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

  • Τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών

Δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να κάνετε αίτηση στο Πρόγραμμα, καθώς και την αίτηση

Διαβάστε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και τον τρόπο βαθμολόγησης

Μάθετε πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση στο Πρόγραμμα