Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας που να καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον τριών ετών μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (πχ. βεβαιώσεις εργοδοτών).Υποψήφιος ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση, μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική εμπειρία να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου.
  • Αντίγραφο πτυχίου.
  • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.
  • Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής.
  • Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας (πχ. TOEFL, Proficiency, πρώτο πτυχίο από αγγλόφωνο ΑΕΙ της αλλοδαπής, πολυετής απασχόληση σε επιχείρηση με κυριαρχούσα γλώσσα τα αγγλικά σε συνδυασμό με προφορική εξέταση από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, ΕΑΥ).
  • Δύο συστατικές επιστολές με έντυπα του ΤΟΔΕ από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου και αποτελέσματα GMAT αν υπάρχουν (προαιρετικά).

Η αίτηση και οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διατίθενται από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο της αίτησης από τον σύνδεσμο παρακάτω. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά με αποστολή στη διεύθυνση emba@unipi.gr.

Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ελέγχει τα απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος και ετοιμάζει για κάθε υποψήφιο αριθμημένο και πρωτοκολλημένο φάκελο που προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ).